REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy zakupiony Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi przewidziane w Kodeksie cywilnym.

 2. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Reklamacje można składać na adres: biuro@deltabhp.com.pl

 3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie oraz numer rachunku bankowego Klienta, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych zostanie zwrócona ceną Towaru.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonym od dnia następnego po dniu, w którym Klient zgłosił reklamację. Jeśli nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał. Sprzedawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłaną na adres elektroniczny reklamującego.

 5. Składając reklamację Kupujący może żądać:

  1. wymiany lub naprawy Towaru

  2. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy wada jest istotna.

 6. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na wymianę lub naprawę Towaru, a żądanie to okaże się:

  1. niemożliwe do zrealizowania

  2. będzie się wiązało z poniesieniem przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów w takiej sytuacji Sprzedawca może zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji.

ZWROTY

 1. W przypadku reklamacji Towaru celem jego naprawy lub wymiany bądź w przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany odesłać zakupiony Towar na adres Sprzedawcy.

 2. Koszty przesyłki w przypadku wymiany, zwrotu, odstąpienia od umowy pokrywa Kupujący. Paczka powinna być zapakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie odsyłanego Towaru. Realizacja wymiany następuje po opłaceniu kosztów przesyłki.

 3. W przypadku wymiany Towaru, Klient informuje o tym fakcie mailowo, podając jednocześnie adres na który należy przesłać wymieniony (nowy) Towar.

Brands
ALL
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 123